Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 03/01/2019, 15:00
Công bố Quyết định điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/01/2019
Điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 17/12/2018.

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 2 Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, quy định nhiệm vụ Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh: "Tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn, nội dung quy hoạch quản lý chất thải rắn trong quy hoạch đô thị trên địa bàn phù hợp với điều chỉnh Chiến lược; …".

Căn cứ Công văn số 13/BXD-HTKT ngày 23/5/2018 của Bộ Xây dựng về việc rà soát, đánh giá, cập nhật điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, nội dung như sau: Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 21/11/2013 (Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh) đã được triển khai được 05 năm, thực tế phát sinh chất thải rắn công nghiệp nguy hại của tỉnh Tây Ninh đang gia tăng (trên địa bàn tỉnh đã có 05 khu công nghiệp, khu chế xuất và 02 khu kinh tế cửa khẩu đi vào hoạt động). Theo Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh, chất thải rắn công nghiệp nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh được thu gom về khu xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại Tây Bắc - Củ Chi. Vì vậy, việc rà soát, đánh giá triển khai thực hiện Quy hoạch chất thải rắn tỉnh Tây Ninh cũng như cập nhật điều chỉnh quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội, thực trạng phát sinh chất thải rắn, đặc biệt là chất thải rắn công nghiệp nguy hại và nhu cầu đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn nhằm đảm bảo các quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường là cần thiết.

UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng tổ chức rà soát, lập điều chỉnh đồ án, lấy ý kiến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh đồ án Quy hoạch chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh đã phê duyệt tại Quyết định số 3069/QĐ-UBND.

Sở Xây dựng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

Xem và tải Quyết định số 3069/QĐ-UBND tại đây:  Tải về 3069-QD-UBND.pdf

Lượt người xem:  Views:   1720
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành