Thông tin công khai - Tài sản - Thu nhập
 
Ngày 13/02/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 288/KH-SXD về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức Sở thuộc diện phải kê khai.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa ThànhHạng mục đầu tư và đấu thầuTinThông báo về lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án lập Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành tại Quyết định số 2182/QĐ-UBND.
11/4/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

Sở Xây dựng thông báo mời thầu với nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu Long Thành Trung, quy mô 966,40 ha và Quy hoạch phân khu Hiệp Tân, quy mô 651,70 ha thuộc Khu đô thị Hòa Thành.
  2. Giá gói thầu: 3.140.780.000 đồng; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 10 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.
  6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Tây Ninh; địa chỉ: Số 314, đường Cách mạng tháng Tám, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Số điện thoại: 0276.3822 461.
  7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
  8. Bảo đảm dự thầu: 90.000.000 đồng (chín mươi triệu đồng); đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm: Bằng séc (bảo chi) ngân hàng.
  9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.
  10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức có đủ năng lực theo quy định biết và tham gia đấu thầu theo quy định.

Xem và tải Quyết định số 2182/QĐ-UBND tại đây:​2182-QD-UBND_qhpk LTT-HT.pdf

Thông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020Thông tin về dự ánTinThông báo về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 07/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh có Thông báo số 1692/TB-UBND về việc tài trợ cho công tác quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020.
8/12/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Để phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị và mời gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh, thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2020, nội dung thông báo như sau:

1. Tiếp nhận tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về nguồn lực để lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh theo danh mục đính kèm làm cơ sở cho các nhà tài trợ nghiên cứu, đề xuất tài trợ.

2. Việc triển khai các quy hoạch xây dựng có tài trợ đảm bảo nguyên tắc:

- Việc lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch phải được thực hiện theo các quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- Việc lựa chọn nhà đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư theo đồ án quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng thông báo để các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Xem và tải Thông báo số 1692/TB-UBND tại đây:1692-TB-UBND.pdf

Triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019Thông tin về dự ánTinTriển khai Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 03/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2019 tại Quyết định số 1414/QĐ-UBND.
7/30/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Ngày 09/7/2019, Sở Xây dựng đã triển khai tại Công văn số 1684/SXD-QLNTTBĐS, thông báo đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Tây Ninh biết và thực hiện Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo kịp thời về Sở Xây dựng (Phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng) để được hướng dẫn, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

Xem và tải Quyết định số 1414/QĐ-UBND tại đây:1414-QD-UBND.pdf

Bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý.Công tác cán bộTinBổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/5/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ công chức.
5/10/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh, điều kiện và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã thực hiện quy trình bổ nhiệm và thỏa thuận bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý xây dựng thuộc Sở Xây dựng với Sở Nội vụ như sau:

- Bổ nhiệm ông Lê Tuấn Nhạc, Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý xây dựng.

- Ông Lê Tuấn Nhạc được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,5. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 10/5/2019.

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 92 SXD - BN CHUC VU - NHAC - TP QLXD.pdf

Điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý.Công tác cán bộĐiều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/3/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký các Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với công chức lãnh đạo quản lý theo Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của đơn vị, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2019
4/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành

Thực hiện Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Sở Xây dựng đã kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị từ 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ còn 05 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó điều động, bổ nhiệm đối với các công chức lãnh đạo quản lý gồm:


1. Điều động, bổ nhiệm ông Dư Tuấn Phong, Chánh Thanh tra, giữ chức vụ Chánh Văn phòng.

2. Điều động, bổ nhiệm bà Võ Thúy Hằng, Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, giữ chức vụ Chánh Thanh tra Sở.

3. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý nhà và Vật liệu xây dựng.

4. Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Vui, Trưởng phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị.

5. Điều động, bổ nhiệm ông Lê Quốc Thuần, Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quy hoạch và Phát triển đô thị.


Xem và tải các Quyết định tại đây QD DD BN CC.rar

Công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018.Khen thưởng - kỷ luậtTinCông nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 05/01/2019, Giám đốc Sở Xây dựng đã ký Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2018.
3/20/2019 9:00 AMYesĐã ban hành

Công nhận danh hiệu thi đua năm 2018 cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Xây dựng như sau:


1. Tập thể: 08 tập thể đạt danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến".

2. Cá nhân: Có 73/79 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến", trong đó có 06 cán bộ, công chức và người lao động đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở".

Xem và tải Quyết định tại đây: QD 09 SXD - TDKT 2018.pdf DANH SACH CA NHAN - TAP THE ĐAT DANH HIEU THI DUA 2018.pdf

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựngTài chính - Ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 25/02/2019, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 35/QĐ-SXD.
3/5/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

Để cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Sở Xây dựng biết về số liệu dự toán ngân sách năm 2019 đã được UBND tỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2019, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc công bố dự toán ngân sách năm 2019 tại Quyết định số 35/QĐ-SXD ngày 25/02/2019.

Xem và tải dự toán ngân sách năm 2019 tại đây: 35-QD-SXD_du toan 2019.pdf Bang du toan nam 2019.pdf

Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018Tài sản - Thu nhậpTinKế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/02/2019, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 288/KH-SXD về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức Sở thuộc diện phải kê khai.


2/13/2019 9:00 PMYesĐã ban hành

- Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập là để cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập của người đó; phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

- Tổ chức công khai và quy định phạm vi công khai phải đảm bảo theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

- Thời gian niêm yết từ 01/3/2019 - 30/3/2019.

- Toàn văn Kế hoạch: Tải về Congkhaitncn.pdf