Tài chính - Ngân sách

Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025.

Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025.

 •   12/04/2022 03:12:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã ký Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn năm 2021 - 2025 tại Kế hoạch số 820/KH-SXD.
Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Công khai Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

 •   12/04/2022 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/4/2022, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã ký Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Kế hoạch số 819/KH-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   21/02/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 710
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/02/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 19/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   25/01/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 708
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 12/QĐ-SXD.
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   19/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 709
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/01/2022, Sở Xây dựng đã công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 07/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng

 •   18/01/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 705
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/01/2022, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 04/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

 •   05/01/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 148/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   13/10/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 628
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/10/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 100/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

 •   15/09/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/9/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 89/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng

 •   25/08/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/8/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Xây dựng tại Quyết định số 82/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   03/08/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai cắt giảm dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 78/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   13/07/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý II năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 73/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   13/07/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/7/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 74/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng

 •   15/06/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/6/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 65/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   22/04/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 706
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/4/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách quý I năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 48/QĐ-SXD.
Về việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công khai kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   25/03/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/3/2021, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 620/KH-SXD về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng

 •   26/02/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 701
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 25/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Xây dựng

 •   26/02/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 694
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/02/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách quý IV năm 2020 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 24/QĐ-SXD.
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng

 •   22/01/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 707
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/01/2021, Sở Xây dựng đã công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Xây dựng tại Quyết định số 19/QĐ-SXD.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây