Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Thứ sáu - 01/04/2022 14:34 32 0
Ngày 28/3/2022 Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch số 712/KH-SXD về việc thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 những nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu
Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác dân vận, nhất là công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Nhà nước.
II. Nội dung thực hiện
1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới
Tiếp tục triển khai các văn bản của trên trong cuộc họp định kỳ cơ quan hàng tháng, các tài liệu sẽ được quán triệt triển khai, gồm:
- Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
- Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;
- Quyết định số 23-QĐ/TW,  ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị;
- Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;
- Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới;
- Kế hoạch số 1026/KH-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022.
- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác dân vận của Đảng, Nhà nước với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác vận động quần chúng và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; gắn công tác dân vận với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện nghiêm túc quy định phân công lãnh đạo phụ trách (trực tiếp là Giám đốc) công tác dân vận và chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở.
2. Gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức
- Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI về CCHC giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Sở Xây dựng là “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, làm mục tiêu của công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ CCHC.
- Tiếp tục rà soát, cập nhật, điều chỉnh, đơn giản hóa TTHC trình UBND tỉnh xem xét quyết định công bố TTHC thuộc ngành Xây dựng.
- Tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính để giảm thời gian, chi phí đi lại cho tổ chức, công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết thủ tục hành chính.
- Tiếp tục duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hồ sơ giải quyết hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giải quyết các thủ tục hành chính.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân.
3. Gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.
- Thực hiện tốt những việc phải công khai cho cán bộ, công chức, viên chức biết theo quy định.
- Thực hiện tốt các quy định trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, các vụ tiêu cực, tham nhũng và hạn chế đến mức tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm gần dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời phản ánh, đề xuất những giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo lợi ích chính đáng của nhân dân.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đảm bảo chính sách, pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, tập trung trên các lĩnh vực: Quản lý xây dựng, thực hiện dự án đầu tư; thu, chi tài chính; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ...
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở.
4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh
- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức và người lao động gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đơn vị. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện tốt các phong trào thi đua: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
- Tích cực thực hiện các chương trình giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, … phấn đấu hoàn thành các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm thi đua thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022 theo Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh.
5. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, tham gia giữ vững mối quan hệ với Nhân dân, xây dựng cơ sở quần chúng nhằm tuyên truyền và triển khai có hiệu quả công tác dân vận chính quyền và công tác chuyên môn của đơn vị; tham gia thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.


III. Tổ chức thực hiện
1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.
2. Tổ kiểm tra công vụ phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên tổ chức kiểm tra công vụ; việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06/6/2013 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của công chức, viên chức.
3. Văn phòng Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo theo quy định./.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây