Về việc tăng cường quy chế Dân chủ ở Cơ sở

Thứ ba - 01/02/2022 14:02 433 0
ngày 27/01/2022 UBND tỉnh có công văn số 373/UBND-KGVX để Thực hiện Công văn số 403-CV/TU, ngày 11/01/2022 của Tỉnh ủy về việc tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau đây
 1. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt chỉ đạo, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung các văn bản: Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 2. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện dân vận chính quyền; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.
 3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 26/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vê chuyển đổi số đen năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) giai đoạn 2020-2025 của ƯBND tỉnh gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 05/11/2021 của Tỉnh ủy
   
  vê tăng cưòng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2021-2025, góp phần nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính.
 4. Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung giải quyết kịp thời bức xúc, kiến nghị của nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như: đất đai, xây dựng, thuế,... Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân trước khi quyết định các chủ trương, chính sách quan trọng; tạo điều kiện để phát huy quyền giám sát của nhân dân đối với hoạt động của chính quyền cơ sở, trong cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quàn lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, không để xảy ra sai phạm, thiếu sót, dư luận bức xúc; nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để tồn đọng, kéo dài, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Lãnh dạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Thường xuyên thông tin, phối hợp mời cơ quan tuyên giáo, dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tham gia giám sát, phàn biện xã hội các vấn dề quan trọng có liên quan đen quyền và lợi ích của người dân ngay lừ khi cỏ chủ trương dến khi hoàn thành nhằm tạo sự dồng thuận cao trong xã hội.
 1. tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng, kiện toàn dội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến cùa nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyền biến mạnh trong tác phong lề lối làm việc, phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm ”, “làm dân tin và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây