Về việc triển khai, thực hiện Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Thứ năm - 24/02/2022 09:55 83 0
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 28/QĐ-BXD ngày 20/01/2022 về việc Ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
Ngày 21/02/2022, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại Kế hoạch số 395/KH-SXD, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo định hướng của Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống của Nhân dân; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ động phát huy vai trò khu vực phòng thủ, bảo vệ và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
2. Yêu cầu:
Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất; nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ cải cách hành chính; phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phân công rõ ràng, cụ thể về đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của phòng, đơn vị trong thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Về chủ đề công tác năm 2022:
Căn cứ chủ đề công tác năm 2022 của Chính phủ, chủ đề công tác năm 2022 của của Sở Xây dựng được xác định là: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”.
2. Tiếp tục cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử, triển khai một cách cụ thể để đạt mục tiêu đề ra; chủ động rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các rào cản, thủ tục hành chính bất hợp lý thuộc lĩnh vực Xây dựng; tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm công vụ, cập nhật kiến thức, thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức.
3. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh.
4. Lãnh đạo đơn vị làm tốt công tác quản lý nhà nước về quy họach xây dựng, phát triển đô thị nhằm tạo điều kiện để đầu tư đồng bộ về hạ tầng, kết nối nội tỉnh cho nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và du lịch.
5. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát; Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.
6. Triển khai thực hiện Chương trình phát triển đô thị và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh đến năm 2030.
7. Tham mưu UBND tỉnh phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 – 2030; Chương trình phát triển đô thị thị xã Hòa Thành, thị xã Trảng Bàng và đô thị Gò Dầu.
8. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực cấp nước, thoát nước và xử lý chất thải rắn.
9. Phổ biến và triển khai có hiệu quả “Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng tới năm 2050”; “Chương trình phát triển vật liệu xây không nung tại Việt Nam đến năm 2030” và đề án An ninh kinh tế trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.
10. Nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dự toán xây dựng; kiểm soát chặt chẽ về cấp phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, tín ngưỡng trong các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng,…. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giảm thiểu sự cố.
11. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn lao động và vệ sinh môi trường của các chủ thể trong các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình.
12. Tiếp tục chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.
13. Làm tốt công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng đơn vị.
14. Xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tham nhũng vặt tại đơn vị.
15. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022.
16. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên và quần chúng; lãnh đạo phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động đoàn viên, quần chúng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và quần chúng; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị.
III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Đối với Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
- Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành những nhiệm vụ, giải giáp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh năm 2022.
- Kế hoạch này được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ thể hiện tại Chương trình công tác năm 2022 của Sở Xây dựng (đính kèm).
2. Đối với Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan.
- Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo Luật số 62/2020/QH14 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vu, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm tổ chức theo kế hoạch, triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc để hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian và đạt chất lượng, cập nhật tình hình và báo cáo đầy đủ theo đúng Quy chế làm việc của Sở Xây dựng; đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phòng, đơn vị mình.
2. Trong quá trình thực hiện, căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình thực tế, kế hoạch này sẽ được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Xem và tải các NQ, Kế hoạch tại đây:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây