Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thứ tư - 20/04/2022 09:55 295 0
Ngày 08/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoach số 1183/KH-UBND về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Mục đích
a) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện các nội dung cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
b) Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.
2. Yêu cầu
a) Tuyên truyền phải thực hiện bằng các biện pháp cụ thể, rõ ràng và đánh giá được kết quả thực hiện.
b) Có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội.
c) Việc tuyên truyền phải thực chất gắn với lợi ích của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giải quyết TTHC, giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình khi thực hiện giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước, tham gia giám sát quá trình thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
d) Các tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyên truyền phải hiểu rõ, đúng và đầy đủ các nội dung tuyên truyền; đồng thời, nghiên cứu vận dụng một cách sáng tạo vào hoạt động tuyên truyền của cơ quan, đơn vị; kết hợp hình thức tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.
3. Đối tượng
Cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền CCHC trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị
a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã.
b) Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đảng, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội.
Nội dung
- Đưa thông tin về CCHC trong các buổi giao ban, họp định kỳ của cơ quan, đơn vị; qua hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), lồng ghép trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị.
- Tuyên truyền các nội dung về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh như cải cách thể chế, bộ máy hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính nhà nước; cách thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh; cách thức tra cứu thủ tục hành chính; cách nộp hồ sơ về TTHC, phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo,...
- Tổ chức các lớp tập huấn hoặc quán triệt nội dung, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo CCHC của tỉnh cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến
- Tài liệu tập huấn, video quay lại buổi tập huấn hoặc hình ảnh chụp, danh sách tham dự, tin tức trên Báo Tây Ninh/Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hoặc trên Trang thông tin điện tử của cơ quan,...
- Số lần tuyền truyền và số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin các nội dung đã tuyên truyền, phổ biến.
- Thư mời cơ quan thường trực CCHC của tỉnh dự hội nghị tuyên truyền, mời báo cáo viên cấp tỉnh...(nếu có).
- Các tin mục, tin bài đã triển khai trên Trang Thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của đơn vị (chứng mình bằng đường liên kết)
2. Tuyên truyền trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo.
a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Báo Tây Ninh;
b) Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
c) Nội dung
- Xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung các văn bản chỉ đạo điều hành về CCHC của UBND tỉnh, UBND các cấp.
- Tình hình triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; kết quả thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc giải quyết các TTHC đối với nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC; Tuyên truyền các hình thức nộp TTHC, tra cứu tình trạng giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công, quầy tra cứu tại bộ phận một cửa, qua cổng hành chính công tỉnh trên mạng xã hội Zalo hoặc qua SMS…
- Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC tại các cơ quan nhà nước nhất là chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu,…
- Thông tin về tình hình và kết quả thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là về nâng cao chỉ số CCHC (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS),...
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến
- Các bài báo, các tin bài đã thực hiện tuyên truyền, các link bài viết (nếu là thông tin trên các Trang, Cổng thông tin điện tử hoặc báo mạng).
- Số lượng người truy cập và nộp hồ sơ qua Cổng Hành chính công Tây Ninh,...
3. Tuyên truyền kết quả thực hiện các TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh
a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
c) Nội dung: Giới thiệu về Trung tâm Hành chính công tỉnh, thông tin về các TTHC đang thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh,...
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Các phóng sự, clip.
4. Tuyên truyền thông qua các phóng sự,ấn phẩm truyền thông về cải cách hành chính.
a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
c) Nội dung: Giới thiệu về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, thông tin về các nội dung văn bản của Trung ương, địa phương về công tác CCHC (Chương trình CCHC, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; cách thức thực hiện một số TTHC phát sinh nhiều hồ sơ nhất trên địa bàn tỉnh; cách sử dụng mạng xã hội Zalo có kết nối đến Cổng Hành chính công Tây Ninh để thông tin về cách thức nộp hồ sơ hoặc phản ánh, kiến nghị qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, các quy trình thực hiện các dịch vụ công mức độ 3, 4;....
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Các phóng sự, clip.
5. Tuyên truyền thông qua các buổi tập huấn các nội dung về CCHC (công tác rà soát và kiểm soát TTHC, cách thực hiện đánh giá theo Quyết định số 800/QĐ-UBND; cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến dịch vụ công mức độ 3,4...).
a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
c) Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn rà soát và kiểm soát TTHC, cách thực hiện đánh giá theo Quyết định số 800/QĐ-UBND, cách thức sử dụng cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo, cách sử dụng cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh... để cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã hiểu rõ, sử dụng thành thạo các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công vụ các công việc trong cơ quan nhà nước, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp khi được yêu cầu.
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến: Tổ chức 02 đợt tập huấn cho các sở, ban ngành và UBND cấp huyện, cấp xã. (Văn bản triệu tập, nội dung tập huấn, thời gian thực hiện, số lượng tham gia; các tài liệu tập huấn, video quay lại buổi tập huấn hoặc hình ảnh chụp, danh sách điểm danh, tin tức trên Báo Tây Ninh/Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh hoặc trên Trang thông tin điện tử của cơ quan,....).
6. Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính
a) Cơ quan thực hiện: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
c) Nội dung:
Tổ chức Hội thi tìm hiểu về các Chỉ số phản ánh nền hành chính của tỉnh Tây Ninh trong cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến:
- Các kế hoạch, thể lệ, tài liệu, nội dung, thời gian thực hiện, số lượng tham gia.
- Hình ảnh, kết quả các buổi tọa đàm, hội thi đã thực hiện,...
7. Tổ chức hội nghị giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền với người dân, doanh nghiệp về các TTHC thuộc thẩm quyền của cơ quan giải quyết
a) Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã.
b) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, các cơ quan Trung ương ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh.
c) Nội dung:
- Tổ chức hội nghị giải đáp, hướng dẫn, tuyên truyền để người dân, tổ chức biết được quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc tham gia và giám sát tiến trình thực hiện CCHC.
- Tháo gỡ những bất cập, vướng mắc khi thực hiện TTHC tại các cơ quan nhà nước nhất là chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, hộ tịch, hộ khẩu, …những vấn đề liên quan giữa cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp với người dân.
d) Sản phẩm, kết quả dự kiến:
- Các kế hoạch, nội dung, thời gian thực hiện, số lượng tham gia.
- Hình ảnh, kết quả các buổi đối thoại đã thực hiện.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây